MKSZ hírek

Mától kiemelten kezeli a Kormány a velodromépítést

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a kormány a debreceni velodrom beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket. A döntés egyben elismerése is a hazai pályakerékpársport elmúlt éves eredményeinek, a sportolóknak és edzőknek.  

A Magyar Kerékpáros Szövetség a velodrom építését 2018-ban, az előkészítő munka megkezdésekor régi adósságnak nevezte, amelyet a magyar sportágnak pótolnia kell. Az azóta eltelt időszakban a tervezési, előkészítési és közigazgatási egyeztetési feladatok voltak napirenden, amelyeket Kovács Béla, a Szövetség elnökségi tagja, a debreceni projekt vezetője koordinált. Ennek a munkának meghatározó mérföldköve és kormányzati elismerése a kiemelt beruházássá nyilvánítás.

Nem csupán a szakvezetés, de a sportolók teljesítménye is kell egy ilyen előrelépéshez. Nem véletlen, hogy a MOB által is példaértékűnek nevezett ELIT10 menedzsment pilot programba 5 pályakerékpáros is bekerült. Mások mellett Borissza Johanna, Filutás Viktor, Lovassy Patrik Rómeó, Lovassy Krisztián és Szalontay Sándor is megérdemlik, hogy világszínvonalú körülmények között edzhessenek és versenyezhessenek. Ha csak a közelmúlt eseményeit nézzük, 2020 januárjában Szalontay Sándor a világ ötödik leggyorsabb idejét sprintelte, Lovassy Krisztián két éve EB ezüstérmet szerzett, Filutás tavaly vezette a legrangosabb Brno-i 500 köröst, a többiek pedig folyamatosan szállítják az újabb és újabb országos csúcsokat.

A tervezett Velopark és Velodrom elhelyezkedése Debrecenben

A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint többek között a környezetvédelmi, a területrendezési, az építésügyi, az útügyi, az örökségvédelmi, a hírközlési és az ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások is ebbe a körbe tartoznak. Mindez azt jelenti, hogy a beruházás a szokásosnál gyorsabban haladhat majd. Az ilyen ügyeknél minden jogszabályt be kell tartani, de a határidők lerövidülnek.

2018 nyarán jelentették be, hogy fedett kerékpáros körpálya, úgynevezett velodrom épül Debrecenben, tavaly pedig az is eldőlt, hogy Pallagon lesz a pálya. Az akkori kormányhatározat úgy szólt, a kormány egyetért azzal, hogy a velodrom a telket biztosító debreceni önkormányzat tulajdonába kerüljön, az üzemeltető pedig a Debreceni Sportcentrum Kft. legyen.

A kormány most arról is döntött, hogy elfogadja a beruházás koncepcióját. Emellett 420 millió forintot átcsoportosítottak a beruházás előkészítésére. Az engedélyeztetési dokumentációt év végéig el kell készíteni, s addig le kell folytatni az engedélyezést is. A pallagi területet a kormány mindezek mellett beruházási célterületté nyilvánította.

A debreceni mellett a fővárosban is halad a mobil velodrom létesítése, hiszen a budapesti fa pálya beruházása 2021. február 8-án közbeszerzési szakaszba lépett, megtörtént a kiírás.

A velodrom nemzetközi jelentőségű sportközpontként tudja segíteni Debrecen ambícióit

KORMÁNYDÖNTÉSEK

A Kormány 77/2021. (II. 19.) Korm. rendelete a debreceni velodrom beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 6. § (1) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 6. § (2) bekezdése tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 7. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Debrecen külterület 017/1 helyrajzi számú ingatlanon, valamint az ezen ingatlanból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon megvalósuló, a debreceni velodrom és velopark beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.
  (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

  • a Beruházás megvalósításához, engedélyezéséhez, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek, valamint
  • a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákkal kapcsolatosak.
 1. A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
 2. A Kormány az 1. melléklet 17. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben első fokon eljáró hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.
 3. (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti ingatlan esetében a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
  • a hatályos településrendezési eszközök és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,
  • amennyiben a hatályos településrendezési eszközök a beépítés és az egyedi építési követelmények (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes, vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaznak, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A Beruházás tekintetében az 1. § (1) bekezdése szerinti ingatlanon az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 26 méter.

 1. (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg, illetve az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás és a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével – tizenöt nap.
  (2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – nyolc nap.
 2. (1) A Beruházással összefüggésben építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni.
  (2) A Beruházással összefüggésben településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
 3. A BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytáraság a Beruházás 1. § (1) bekezdése szerinti ingatlanon történő megvalósításával összefüggésben felmerült, a Miniszterelnökség részére teljesítendő visszafizetési kötelezettségére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 98. § (6) bekezdését kell alkalmazni.
 4.  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 5.  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

A Kormány 1069/2021. (II. 19.) Korm. határozata a Debrecen város közigazgatási területén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a Debrecen város közigazgatási területén fekvő, az ingatlannyilvántartás szerinti Debrecen külterület 017/1 helyrajzi számú földrészletet, valamint az ezen földrészletből a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított földrészleteket.

A Kormány 1070/2021. (II. 19.) Korm. határozata a debreceni velodrom előkészítésével összefüggő intézkedésekről szóló 1298/2020. (VI. 11.) Korm. határozat és a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról szóló 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

 1. A debreceni velodrom előkészítésével összefüggő intézkedésekről szóló 1298/2020. (VI. 11.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 1–8. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Kormány a hazai pályakerékpáros edzőcsarnokok megvalósítását célzó beruházások támogatásáról szóló 1695/2018. (XII. 17.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kelet-magyarországi velodrom beruházás megépítése érdekében]

„1. egyetért a debreceni velodromnak (a továbbiakban: Beruházás) az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4. § (7) bekezdés a) pontja és (8) bekezdése szerinti kormányzati magasépítési beruházásként történő előkészítésével, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Debrecen külterület 017/1 helyrajzi számú ingatlanon, valamint az ingatlanból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon és a Beruházáshoz szükséges infrastrukturális feltételek biztosítását szolgáló további ingatlanokon, és jóváhagyja a Beruházás koncepcióját;

 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 419 879 392 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 5. Fővárosi fejlesztések jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 8. Gazdaságvédelmet szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 3. Sportlétesítmény fejlesztések támogatása jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;
  Felelős: pénzügyminiszter, Miniszterelnökséget vezető miniszter, emberi erőforrások minisztere
  Határidő: azonnal
 1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Beruházás előkészítése érdekében az engedélyeztetési dokumentáció készítésére és az engedélyeztetés lefolytatására 419 879 392 forint összegben adjon ki az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a alá tartozó támogatói okiratot a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt.) mint kedvezményezett részére, elszámolási, valamint a fel nem használt vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatási összeg tekintetében visszafizetési kötelezettség rögzítésével, azzal, hogy a támogatott előkészítési fázisokat legkésőbb 2021. december 31-ig kell megvalósítani;
  Felelős: emberi erőforrások minisztere
  Határidő: a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követő 30 napon belül
 1. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. részére a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról szóló 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozat] szerinti Kemény Ferenc Program részét képező új Budapesti velodrom vonatkozásában már folyósított 1 236 120 608 forint összegről szóló részelszámoltatásról a támogató részére 2020. december 31-i fordulónappal;
  Felelős:   Miniszterelnökséget vezető miniszter
  Határidő: az elszámolás elkészítése és benyújtása vonatkozásában 2021. február 28.
 1. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a pénzügyminiszter és az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a 4. pont szerinti elszámolás során kimutatott, fel nem használt támogatási összeg átcsoportosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezete javára a Beruházás előkészítése érdekében a kivitelezési dokumentáció, továbbá egyéb, a Beruházáshoz kapcsolódó előkészítési feladatok elkészítésére;
  Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter pénzügyminiszter, emberi erőforrások miniszter
  Határidő: a 4. pont szerinti elszámolás elfogadását és a fel nem használt támogatási összeg visszafizetését követően azonnal
 1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy módosítsa a 3. pont alapján a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. kedvezményezett részére kiadott támogatói okiratot az 5. pont alapján átcsoportosított összeg kötelezettségvállalással történő lekötése, a Beruházás előkészítése és a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. részére történő rendelkezésre bocsátása érdekében, elszámolási, a fel nem használt vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatási összeg tekintetében visszafizetési kötelezettség rögzítésével, azzal, hogy a támogatott előkészítési fázisokat legkésőbb 2021. december 31-ig kell megvalósítani;
  Felelős: emberi erőforrások minisztere
  Határidő: az 5. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően a támogatói okirat módosítására vonatkozóan 30 napon belül
 1. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki, a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1393/2020. (VII. 13.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja alapján beruházás-szakmai irányítóként eljáró kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztos (a továbbiakban: kormánybiztos), valamint az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos bevonásával;
 2. a Beruházás
 • előkészítésére a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt.-t jelöli ki, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Magyar Kerékpáros Szövetség szakmai közreműködésével,
 • megvalósítására a Beruházási Ügynökséget jelöli ki, a Magyar Kerékpáros Szövetség szakmai közreműködésével;”
 1. A Korm. határozat a következő 8a. ponttal egészül ki:

[Kormány a hazai pályakerékpáros edzőcsarnokok megvalósítását célzó beruházások támogatásáról szóló 1695/2018. (XII. 17.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kelet-magyarországi velodrom beruházás megépítése érdekében]

„8a. egyetért azzal, hogy

 • az 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 4. pontja alapján a Kemény Ferenc Program előkészítésének részeként az 1. melléklet 6. pontja szerinti fejlesztési elemre – a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet szerint – lefolytatott tervpályázati eljárást követő közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződésben meghatározott tervezési feladatok akként folytatódjanak tovább, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyetértésével véglegesített műszaki tartalom alapján elkészülő tervdokumentumok alkalmasak legyenek a Beruházás megvalósítására,
 • a Beruházás az a) alpont szerinti tervdokumentumok alapján kerüljön megvalósításra;”
 1. A Korm. határozat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Kormány a hazai pályakerékpáros edzőcsarnokok megvalósítását célzó beruházások támogatásáról szóló 1695/2018. (XII. 17.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kelet-magyarországi velodrom beruházás megépítése érdekében]

„10. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a kormánybiztos, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos és az emberi erőforrások minisztere bevonásával a Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás megvalósításáról, a megvalósításhoz szükséges infrastrukturális fejlesztésekről és ingatlanok köréről, a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezésének, továbbá a Beruházás üzemeltetési modelljének részletes bemutatásával.
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztos aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, emberi erőforrások minisztere
Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően azonnal”

 1. A Korm. határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 2. Hatályát veszti a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról szóló 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozat a) pont f) alpontja, valamint b) mellékletében foglalt táblázat 6. sora.
Forrás
DEHIR
'Fel a tetejéhez' gomb