MKSZ hírek

HISZEK BENNED Sport Program

A Sportegyesületek Országos Szövetsége (továbbiakban: SOSZ) az idei évben is meghirdeti a HISZEK Benned Sport Program II. és a II/B alprogramot (továbbiakban: Programok).  A Programokon keresztül a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága a kis-és közepes sportegyesületek utánpótlás bázisának megtartását, vagy növelését kívánja támogatni, valamint az utánpótlásnevelés sportszakmai feladataival összefüggő költségekre nyújt vissza nem térítendő forrást. 

A Programok támogatási keretösszege: 550 000 000 Ft

A részletes programkiírás és a jelentkezési adatlap a https://sosz.hu/hiszek-benned-sport-program/ weboldalon letölthető!

A Program támogatási időszaka: 2024. január 1. – 2024. december 31.

Program jelentkezés határideje: 2024. május 15.

Olyan projektek nevezését várja a SOSZ, melyek a tehetség-kiválasztáshoz, tehetség-gondozáshoz kapcsolódó teendőkhöz társuló feladatok megvalósítását szolgálnák, például: sportági toborzó események szervezése, a megnövekedett taglétszám következtében szükséges sportszakemberi foglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások, nevezési díjak ráfordításainak biztosítása.

HISZEK Benned Sport Program II. alprogram:

Kedvezményezettek a sportról szóló 2004. évi I. törvény 15. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, belföldi székhellyel rendelkező, országos sportági szakszövetség tagszervezeteként, vagy sportszövetség tagszervezeteként működő sportszervezetek (a továbbiakban: Sportszervezet) lehetnek.

 HISZEK Benned Sport Program II/B alprogram:

Kedvezményezettek a sportról szóló 2004. évi I. törvény 15. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, belföldi székhellyel rendelkező, országos sportági szakszövetség tagszervezeteként, vagy sportszövetség tagszervezeteként vidéki vármegyeszékhelyen működő sportszervezetek (a továbbiakban: Sportszervezet) lehetnek, melyek legalább 5 szakosztállyal és 250 fő igazolt, versenyengedéllyel rendelkező, utánpótláskorú sportolóval rendelkeznek.

Az igényelhető támogatás mértéke legalább 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint, legfeljebb 8.000.000 Ft, azaz nyolcmillió forint. Az igényelhető támogatás sportszervezetenként értendő. Beruházásnak minősülő tárgyi eszköz beszerzése a Program keretében nem elszámolható!

PROGRAM KIÍRÁSOK:

  1. 2024. évi HISZEK Benned Sport Program:  HISZEK Benned Sport Program II_ alprogram 2024 programkiirás_
  2. 2024. évi HISZEK Benned Sport Program II/B: HISZEK Benned Sport Program 2024 II_B_ alprogram programkiirás_

KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ ELEKTRONIKUS ŰRLAP: https://forms.gle/PUsRU5qa6MjHMAWR7

JELENTKEZÉSI LAPOK:

HISZEK Benned Sport Program jelentkezési lap: 2024. évi_HISZEK BENNED Sport Program II alprogram jelentkezesi adatlap

HISZEK Benned Sport Program II/B jelentkezési lap: HISZEK BENNED Sport Program II_B 2024 alprogram jelentkezesi adatlap

 A Program során a Sportszervezetek által benyújtandó projektek befogadásának feltételei:

 A Sportszervezet köteles eljuttatni a projekt-dokumentáció eredeti példányát (adatlapot és valamennyi mellékletet) postai úton a 11.4 alpontban megjelölt címre, továbbá minden egyes kérelemben foglaltak alapján kedvezményezett szakosztályra vonatkozóan kitölteni a https://forms.gle/PUsRU5qa6MjHMAWR7 oldalon található ELEKTRONIKUS ADATLAPOT!!!

Projekt-dokumentáció: (1 eredeti példány papír alapon elküldve az alábbiakban részletezettek szerint)

 – Programjelentkezési adatlap,

 – Kötelező mellékletek:

  • a Sportszervezet képviseletére jogosult nyilatkozata arról, hogy a Sportszervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nem áll fenn vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított eredeti (30 napnál nem régebbi) igazolás, vagy a Köztartozásmentes Adatbázisból (KOMA) letöltött és hitelesített igazolás; https://nav.gov.hu/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes
  • a Sportszervezet képviseletére jogosult személy közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányának, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintájának, vagy a számlavezető pénzforgalmi intézmény által vezetett aláírási kartonja másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példányának benyújtása;
  • nyilatkozat arról, hogy a Sportszervezet a támogatás évében, valamint az azt megelőző 5 évben bármilyen állami támogatásból részesül, részesült-e, és ha igen milyenben, milyen mértékben, milyen céllal;  (nincs formanyomtatvány)
  • a programjelentkezési díj befizetését igazoló bizonylat vagy bankszámlakivonat másolata;
  • a Sportszervezet képviselőjének nyilatkozata arról, hogy a 6. pontban foglalt kizáró feltételek egyike sem áll fenn a benyújtó Sportszervezettel szemben. (nincs formanyomtatvány)

A programjelentkezési adatlap és a mellékletek papír alapú változata a keltezés időpontjával és a benyújtó hivatalos képviselőjének cégszerű aláírásával ellátva érvényes.

A Program keretében nem támogathatóak:

A látvány-csapatsportok országos sportági szakszövetségei tagjaként működő és látvány-csapatsport támogatásban 2022 – 2024. években részesült Sportszervezetek, vagy a Sportszervezetek látvány-csapatsportban működő és látvány-csapatsport támogatásban 2022 – 2024. években részesült szakosztályai.

Az egyes kiemelt vidéki sportszervezetek 2021-2026. évre vonatkozó sportfejlesztési feladataival összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1410/2021. (VI. 30.) Korm. Határozat 2. mellékletében szereplő sportszervezetek és szakosztályai. Az egyes kiemelt fővárosi sportegyesületek 2024. évi sportszakmai többletfeladatainak ellátásával, működésével és üzemeltetésével összefüggő költségek támogatása jogcímen támogatásban részesülő sportszervezetek és szakosztályai.

A programkiírással kapcsolatosan online tájékoztató fórumokat szervezünk, melynek részleteiről hamarosan értesítjük Önöket.

Költségterv MINTA, segítség a kitöltéshez (nem beküldendő dokumentum): KÖLTSÉGTERV Útmutató

Irányadó benchmark:  Irányadó benchmark_2023

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a SOSZ továbbra is biztosítja tagszervezetei részére a kedvezményes jelentkezés lehetőségét! Amennyiben még nem rendelkeznek SOSZ tagsággal, viszont szeretnének élni a kedvezményes jelentkezéssel 2024. május 15-ig küldjék el csatlakozási szándékukat, melynek részleteit a https://sosz.hu/tagfelvetel/ oldalon találhatnak.

'Fel a tetejéhez' gomb