Adatkezelési Tájékoztató

MKSZ Adatkezelési Szabályzat (2019.10.15.)

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Magyar Kerékpáros Szövetség (a továbbiakban: Adatkezelő) által végzett adatkezelésre vonatkozóan az Adatkezelővel létesítendő jogviszony (pl. sportolói, sportbírói jogviszony) létesítését megelőzően a személyes adat jogosultját az Adatkezelő által alkalmazott és tiszteletben tartott adatvédelmi és adatkezelési elvekről, szabályokról és rendelkezésekről tájékoztassa.

A Tájékoztató az Adatkezelő ügyfeleivel, mint természetes személyekkel kapcsolatban végzett adatkezelésekre vonatkozik.

 1. Az Adatkezelő
  Adatkezelő neve: Magyar Kerékpáros Szövetség
  Adatkezelő elérhetősége: 1146 Budapest, Szabó J. u. 3., info@bringasport.hu, 06307993931
  Adatkezelő adatkezelési felelősének neve: Vízer Barnabás
  Adatkezelő adatkezelési felelősének elérhetősége: info@bringasport.hu
 2. Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy az Adatkezelő és ügyfél között csak abban az esetben jöhet létre jogviszony, ha az ügyfél, mint a személyes adat jogosultja a személyes adatainak az Adatkezelő általi megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.
 3. Az Adatkezelő hatályos Adatkezelés Szabályzatát honlapján elektronikus formában közzéteszi, illetve az Adatkezelő székhelyén papír alapon hozzáférhetővé teszi. Amennyiben a személyes adat jogosultja erre vonatkozó elektronikus vagy papír alapú kérelmet terjeszt elő, Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatát elektronikus levél mellékleteként megküldi a személyes adat jogosultja által megadott elektronikus levelezési címre.
 4. Az Adatkezelő által ügyfél vonatkozásában végzett adatkezelés
  célja: (i) érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés révén a jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése; (ii) az adatkezelőt terhelő jogi kötelezettségek teljesítése és (iii) az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése.
  jogalapja: (i) ügyfél hozzájárulása; (ii) Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése; (iii) ügyfél kerékpársporttal kapcsolatos tevékenysége; (iv) személyes adat jogosultságnak vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekének védelme; (v) Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése.
  terjedelme: (i) a természetes személy személyazonosító adatait, így a személyes adat jogosultja személyazonosító igazolványának, lakcímet igazoló hatósági igazolványának, adóazonosító jelet igazoló hatósági igazolványának adattartalmát; (ii) a jogviszony jellegétől függően a személyes adat jogosultjának bankszámlaszáma, illetve bankszámláját vezető pénzintézet neve; (iii) személyes adat jogosultjának elérhetősége (telefonszáma, email címe); (iv) jogi személy fél esetén a jogi személy képviseletére jogosult természetes személy családi és utóneve; tisztsége; születési helye és ideje; anyja születési neve; állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási címe.
 5. Az Adatkezelő az ügyfél adatait csak abban az esetben továbbítja másik személy számára,
  (a) amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés; munkáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettség) és az adattovábbítás címzettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv az MKSZ felé hivatalos megkeresését eljuttatja;
  (b) amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az adattovábbítás címzettje az MKSZ-szel jogviszonyban lévő személy, továbbá az adattovábbítás a személyes adat jogosultja és az MKSZ közötti kötelmi jogviszony teljesítése.
 6. Az Adatkezelő a személyes adatot a hozzájáruló nyilatkozat megtételétől kezdődően a kötelmi jogviszony megszűnésétől 5 évig tárolja; a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 56-57. § rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, az adatkezelés időtartama: a jogviszony megszűnését követő 8 év.
 7. A személyes adat jogosultját megillető jogok:
  Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az Adatkezelő adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik:
  • tájékoztatáshoz való jog.
  • helyesbítéshez való jog;
  • törléshez való jog;
  • adatkezelés korlátozásához való jog;
  • adathordozhatósághoz való jog;
  • tiltakozáshoz való jog.
 1. Jogorvoslati lehetőségek:
  Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, hogy az MKSZ megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://naih.hu

'Fel a tetejéhez' gomb