MKSZ hírek

MOL-Új Európa Alapítvány sport pályázat 18-22 éveseknek

A MOL-ÚJ Európa Alapítvány a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárságával és a Nemzeti Sportügynökséggel együttműködésben országos, nyílt, nyilvános pályázatot hirdet 18-22 éves, magyar állampolgársággal rendelkező, sportolók részére, akik középiskolai vagy felsőoktatási tanulmányaik folytatása mellett országos vagy nemzetközi sportversenyeken kiemelkedő teljesítményt értek el, és továbbra is céljaik között szerepel a szakmai fejlődésük, valamint sportkarrierjük hosszútávú építése.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A MOL – Új Európa Alapítvány (a továbbiakban: „Alapítvány”) a közfeladatai, illetve közérdekű céljainak hatékony megvalósítása során kiemelten fontosnak tartja a jogszabályban, illetve az Alapítvány alapító okiratában és támogatási politikájában meghatározott célokhoz kapcsolódóan a tehetséggondozást, a kiemelkedően tehetséges gyermekek, fiatalok támogatását a sport területén. Az Alapítvány a nemzet értékei között tartja számon a sport által elért eredményeket, és elismeri a sport egyént és közösséget erősítő értékeit, ezért elkötelezett mind a csapatsportok, mind az egyéni sport támogatása iránt.

A meghirdetés dátuma: 2023. augusztus 14.

1. A pályázat célja

A MOL-ÚJ Európa Alapítvány közösen a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárságával és a Nemzeti Sportügynökséggel országos, nyílt, nyilvános pályázatot hirdet 18-22 éves, magyar állampolgársággal rendelkező, sportolók részére, akik középiskolai vagy felsőoktatási tanulmányaik folytatása mellett országos vagy nemzetközi sportversenyeken kiemelkedő teljesítményt értek el eddig, és továbbra is céljaik között szerepel a további szakmai fejlődésük, valamint sportkarrierjük hosszútávú építése.

2. A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás egyösszegben, utólagos elszámolási kötelezettséggel

3. Támogatási kategóriák

Pályázni az alábbi célokra lehet:

 • A. kategória: Tandíj, tanfolyam stb. díjára, amely segíti a sportolók kettős karrierúton történő előrehaladását, amely a pályázat kiírásában megfogalmazott egyik fő cél.
   • felső szintű oktatás
   • egyéb oktatás
   • oktatást kiegészítő tevékenység
 • B. kategória: Eszközvásárlásra a pályázó országos és nemzetközi versenyekre való felkészüléséhez (felszerelés, sporteszközök stb.)
   • sporteszköz
   • rehabilitációs eszköz
   • orvosi segédeszköz
 • C. kategória: A hazai és nemzetközi felkészítő edzésekre, edzőtáborokra, valamint a nemzetközi és országos versenyekre történő eljutás költségeinek finanszírozásra (pl. útiköltség, szállás, étkezés, nevezési díj). Saját gépjármű költsége nem elszámolható!
   • távolsági autóbusz, MÁV-Start, nemzetközi vasúti jegy
   • repülőjegy (economy vagy ezzel egyenértékűtől különböző elszámolás tilos)
   • legfeljebb 2 fő szállásköltsége (nagyobb foglalás esetén részleges elszámolás lehetősége)
   • személygépjármű bérleti díja (maximum 50.000 Ft értékben)
   • éttermi vendéglátás (maximum 40.000 Ft értékben)
   • nevezési díj, hozzájárulás
 • D. kategória: Egyéb, a sportoló pályafutásához kapcsolódó költségekre, amelyek a pályázókat segítik a színvonalas és tartósan jó eredmények elérésében, és amelyek nem férnek bele az A, B vagy C kategóriákba (pl. koreográfus óradíj, sportpszichológus, orvos-egészségügyi szolgáltatások stb.)

A fentiekben felsorolt tételeken kívül továbbiakra vonatkozó költségek nem elszámolhatók!

Amennyiben egy pályázó több kategóriára is pályázik, úgy kérjük, hogy a felhasználás módját a megfelelő dokumentumban részletezze!

Táplálékkiegészítők finanszírozására egyik kategóriában sem lehet pályázni.

Kizárólag olyan költségekre vonatkozó támogatási igényt fogadunk el, melyet nem fedez a sportági szakszövetség semmilyen utánpótlás támogatási forrásból.

4. A pályázat benyújtására jogosultak

Kik pályázhatnak?

 • Pályázatot nyújthatnak be a Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program I-IV. kategóriájában szereplő sportágak versenyzői, akik
   • Magyarországon nyilvántartásba vett sportegyesületnél leigazolt versenyzők;
   • rendelkeznek magyar állampolgársággal, állandó magyarországi lakóhellyel és magyarországi tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal;
   • 18. életévüket legalább a jelen pályázat kiírásának az évében (2023. évben) betöltik vagy 22. életévüket legfeljebb 2023-ban töltik be;
   • legalább országos bajnokságon elért 1-3. helyezéssel vagy nemzetközi, különösen a felnőtt és korosztályos világ- és Európa-bajnokságok versenyein elért 1-8. helyezéssel rendelkeznek a pályázat benyújtásának évében, vagy az azt megelőző kettő évben.

A 18. életévét be nem töltött pályázó pályázatának érvényességi feltétele a törvényes képviselő hozzájárulása a pályázat benyújtásához. A törvényes képviselő a hozzájárulást a pályázati űrlap aláírásával adhatja meg.

Kizáró okok:

 • Nem tudunk pályázatot fogadni sportegyesületektől, kluboktól, iskolai csapatoktól, diáksport-egyesületektől.

5. A pályázat benyújtásának módja

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a jelen pontban felsorolt mellékletek hiánytalan kitöltésével és csatolásával lehet benyújtani az Alapítvány tehtam@molujeuropaalapitvany.hu címére. Kérjük, a jelentkezés során a levél tárgyában feltüntetni: Sport pályázat 18-22 éveseknek ÉS a pályázó neve!

A leadott pályázati dokumentációk tekintetében hiánypótlásra nincs lehetőség, kérjük ennek megfelelően, kellő körültekintéssel adják le a pályázati anyagokat!

A pályázatok előzetes sportszakmai elbírálását a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága és a Nemzeti Sportügynökség Zrt. végzi.

6. Támogatási keretösszeg

A pályázatra rendelkezésre álló keretösszeg, mely a beérkezett pályázatok függvényében az Alapítvány kuratóriuma döntésének megfelelő mértékben kerül kiosztásra: 400 millió forint.

Az Alapítvány Kuratóriuma fenntartja a jogot, hogy a beérkezett pályázatok fényében dönt a keretösszeg teljes körű felhasználásról vagy módosításáról és az egyes támogatások mértékéről.

Egy pályázó által maximálisan elnyerhető összeg: 1.500.000 Ft. Kivételt ez alól, – méltánylást érdemlő esetben – egyedül a B-kategóriában benyújtott pályázatok elemei képezhetnek.

7. A pályázat benyújtásának határideje

A pályázat benyújtási határideje: 2023. szeptember 30. 23 óra 59 perc

8. A pályázatok elbírálása, döntés és a pályázók értesítése

A pályázati támogatásokról a végső döntést az Alapítvány Kuratóriuma hozza meg legkésőbb 2023. december közepéig. Az eredményről minden pályázót e-mailben értesítünk.

9. A támogatás folyósítása felhasználása, elszámolás, módosítási kérelem

A nyertesekkel az Alapítvány támogatási szerződést köt. A támogatást előfinanszírozás formájában nyújtja az Alapítvány.

ELSZÁMOLÁS:

A Támogatott a felhasználási időszak utolsó napját követő 30 naptári napon belül köteles a támogatás felhasználásáról szóló elszámolást benyújtani az Alapítvány részére. Az elszámolási dokumentáció részét az alábbi dokumentumok képezik, melyek a szerződéskötés alkalmával kerülnek kiküldésre:

  • Számlaösszesítő sablon
  • Nyilatkozat támogatás felhasználásáról
  • Költségelszámolás sablon

Az elszámolási dokumentáció részét képező további dokumentumok:

  • Szöveges, képes beszámoló
  • Záradékolt, szkennelt számlák (lehetőség szerint egy pdf dokumentumban, megfelelő sorszámozás szerint összeállítva)
  • Kifizetést igazoló banki kivonatok

Módosítási kérelem:

Amennyiben bármilyen okból szükségessé válik a költségvetés módosítása, kérjük, hogy erről előzetesen minden esetben egyeztessenek a lent megadott e-mail címen keresztül, legkésőbb a támogatási időszak végéig. Költségvetési összessítősorok között (számozott-színes sorok) legfeljebb egyszer, 10%-ig lehetséges átcsoportosítás igénylése, mely módosítási igény okáról részletes indoklást kell benyújtani emailben. Ha a költségmódosítás elfogadásra kerül az Alapítvány által, akkor ez tekintendő végleges költségvetésnek, melyhez a későbbiekben az elszámolás benyújtása szükséges. Minden esetben kérjük, hogy az eredeti pályázatban vagy az elfogadott módosított költségvetésben meghatározott tételeknek megfelelő elszámolást nyújtsák be. Azon tételeknél, ahol ez releváns, kérjük, adják meg a költségek bontását (pl. szállás vagy étkezési költségeknél a nap/fő összegeket!)

Amennyiben nem kerül felhasználásra és elszámolásra a teljes folyósított összeg, abban az esetben a Pályázó köteles az Alapítvány számlájára visszautalni a fel nem használt támogatást a beszámoló benyújtásával egyidejűleg.

A támogatást az alábbi időszakban lehet felhasználni: 2024. január 1. – 2024. december 31.

10. A támogatási jogviszony megszegésének következményei 

Amennyiben a Pályázó a támogatási összeget a támogatási szerződésben meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy egyéb, a támogatási jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségét megszegi, a jogosulatlanul igénybe vett támogatást az Alapítvány írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 30 napon belül köteles visszafizetni, az Alapítvány által a fizetési felszólításban megjelölt bankszámlára.

11. A pályázati kiírás, információkérés

A pályázati információk elérhetők www.molujeuropaalapitvany.hu oldalon.

További információ kérhető az Alapítvány alábbi elérhetőségén: tehtam@molujeuropaalapitvany.hu 

A pályázathoz tartozó adatvédelmi tájékoztatót IDE kattintva érhetik el.

'Fel a tetejéhez' gomb