MKSZ hírek

Kerékpáros szakedző képzés

A Magyar Kerékpáros Szövetség edzőképző partnere, a Testnevelési Egyetem idén ismét meghirdeti 6 féléves, alapfokozatú (BA) diplomás kerékpáros szakedző képzését levelező tagozaton, államilag támogatott és önköltséges formában is.

BA EDZŐ – KERÉKPÁR (LEVELEZŐ)

A vizsgákkal és a vizsgaidőpontokkal kapcsolatos – a veszélyhelyzet miatti – aktuális információ a felvi.hu kapcsolódó oldalán tekinthető meg!

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Képzési cél

A képzés célja edzők képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek birtokában képesek utánpótlás és felnőtt sportolók edzésfolyamatának tervezésére és végrehajtására, a sportolók kiválasztására, személyiségük fejlesztésére és teljesítményük fokozására. Rendelkeznek olyan megfelelő koordináló, szintetizáló képességekkel, melyekkel a sportszervezetek sportszakmai munkájának irányítását, szervezését, ellenőrzését képesek ellátni. Kompetenciáik birtokában alkalmasak a különböző korosztályok munkájának összehangolására, a korosztályos vagy a felnőtt válogatottak magas szintű sportági szakmai felkészítésére és versenyeztetésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A szakról röviden

 • A hallgatók, az általuk választott sportágban olyan magas szintű edzői ismereteket sajátítanak el, melyek alkalmassá teszik őket a különböző utánpótlás korosztályok és felnőtt sportolók szakmai képzésére, fejlesztésére, versenyeztetésére.
 • Magas szinten ismerik sportáguk technikai, taktikai elemeit, azok oktatásának és alkalmazásának módszereit, valamint a legújabb nemzetközi trendeket.
 • Részletesen ismerik az emberi test anatómiáját, a szervezet működését és a különböző helyzetekben mutatott reakcióit, valamint a sportolók hosszú távú fejlesztésének elveit, módszereit.
 • Átfogó pedagógiai, pszichológiai, szociológiai tudásuk birtokában képesek az egyén fizikai felkészítése mellett a mentális fejlesztésére is.

Felvételi követelmények

 • Biológia írásbeli: 50 pont
 • Sportági elmélet szóbeli: 30 pont
 • Sportági elmélet írásbeli: 30 pont
 • Sportági gyakorlat: 90 pont
 • Összesen: 200 pont

Az összpontszámot a felvételi vizsgán elért pontszám kétszerese adja. Amennyiben a jelentkező a felvételi vizsga elemei közül bármelyikben „0” pontot ér el, a felvételi eljárásból kizárásra kerül.

Felmentés:

 • Felmentést (maximális pontszámot) kapnak a felvételi vizsgák alól azok a jelentkezők, akik felnőtt korosztályban Olimpián, Világbajnokságon, Európa-bajnokságon saját sportágukban 1-3. helyezést értek el, valamint azok, akik edzőként rendelkeznek ugyanilyen szintű eredményekkel.
 • Felmentést (maximális pontszámot) kapnak a sportági elméleti és gyakorlati vizsgák alól azok a jelentkezők, akik felnőtt korosztályban Olimpián, Világbajnokságon, Európa-bajnokságon saját sportágukban 4-6. helyezést értek el, valamint azok, akik edzőként rendelkeznek ugyanilyen szintű eredményekkel.
 • Felmentést (maximális pontszámot) kapnak a sportági gyakorlati vizsgák alól azok a jelentkezők, akik saját sportágukban Nemzeti vagy Országos Bajnokságon felnőtt korosztályban 1. helyezést értek el.

A sporteredményeket az adott országos sportági szakszövetség által kiállított hivatalos dokumentum igazolja.

A biológia teszt témakörei:

 • az ember biológiája
 • sejttan
 • alapvető genetika

A teszt kérdései a Mozaik Kiadó 11. évfolyamos Biológia tankönyve alapján kerülnek összeállításra.

A biológia felkészítő anyagai:

Orvosi alkalmassági igazolás >>>

A szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazított bontásban szervezett, legalább 200 óra időtartamot elérő és 400 órát meg nem haladó, a Magyar Olimpiai Bizottság, az országos sportági szakszövetségek közreműködésével megvalósuló gyakorlat.

Képzés

 • Az alapképzési szak megnevezése: edző (Physical Training)
 • Végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
 • Szakképzettség: szakedző (megjelölve a sportágat) (Physical Trainer)
 • Képzési terület: sporttudomány
 • A képzési idő félévekben: 6 félév
 • Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
 • Idegen-nyelvi követelmény: az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A felvételi eljárás fontosabb időpontjai:

 • Felsőoktatási felvételi tájékoztatató várható megjelenése a felvi.hu oldalon: 2021. december 21.
 • E-felvételi jelentkezés várható indulása: 2021. december 21.
 • Jelentkezési határidő: 2022. február 15.
 • Hitelesítő adatlap beküldése vagy Ügyfélkapun keresztül történő hitelesítés határideje: 2022. február 20.
 • Sorrendmódosítás, dokumentumpótlás határideje: 2022. július 7.
 • Ponthatárok várható kihirdetése: 2022. július 21.

KERÉKPÁR

A sportági elmélet szóbeli (30 pont) és írásbeli (30 pont) vizsga témakörei:

1. A kerékpársport hazai és nemzetközi szereplői, szervezetei.
2. A kerékpársport szakágai.
3. Versenyszámok országúton.
4. Versenyszámok terepen.
5. A kerékpározás technikája.
6. Kondicionális képességek a kerékpáros teljesítményben.
7. Pulzusmérés, wattmérés, teljesítménydiagnosztika.
8. A kerékpáros edző tevékenysége.
9. A kerékpárcsapatok működését segítő sportszakemberek.
10. A kerékpározás szabadidősport lehetőségei.

Irodalom

 • Carmichael, Ch.-Ruthberg,J. (2006): Csúcsformában. Alexandra Kiadó, Pécs.
 • Sidwells, Ch. (2019): Hív az országút. Panem Kiadó, Budapest.
 • Internet

A gyakorlati vizsga feladatai (90 pont):

1. gyakorlat: Gurulásból fékezés, megállás egy adott ponton (két bója között), helyben állás 2 másodpercig lábletétel nélkül, majd elindulás.
2. gyakorlat: Állórajt kivitelezése, segítő által hátulról történő nyeregfogással.
3. gyakorlat: Bójákkal kijelölt, kanyarokat és járdaszegélyt tartalmazó tesztpálya oda-vissza teljesítése

'Fel a tetejéhez' gomb
X
X