MKSZ hírek

Módosultak a koronavírus veszélyhelyzeti szabályok

Tisztelt Tagszervezetek!

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége a 2021. május 12-i ülésén az új járványügyi szabályoknak megfelelően törölte a korábbi 44/2020. (XI.14.) MKSZ elnökségi határozatát, mely a védelmi intézkedések kapcsán a sportszférát érintő szabályokat összegezte. Jelenleg az alábbi szabályok szerint lehet sporttevékenységet végezni és sportrendezvényt szervezni:

31/2021. (V.12.) MKSZ elnökségi határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége felhívja a főtitkárt, hogy a Kormány a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet [R.] sportszférát érintő rendelkezéseinek változására figyelemmel az alábbiakról tájékoztassa a szövetség tagjait, a sportág szereplőit:

1) A R. alapján 2021. május 1-től változtattak a kötelező maszkhasználat körén és helyszínein, a kijárási tilalmat éjfél és reggel 5 óra közötti időtartamra módosították, valamint változtatták a sportesemények megrendezésének és az azokon való részvétel lehetőségének korlátozását.

2) Fenti tilalmak és korlátozások alól a versenyszerűen sportolók és a munkaviszonyban foglalkoztatott edzők (csapatvezetők, orvosok, szerelők, stb.) bizonyos esetekben felmentést kaphatnak, és bizonyos feltételekkel sportesemények is rendezhetők a versenyszerű sportolók körének, melyen 2021. május 1-től kezdődően már koronavírus ellen védett nézők is részt vehetnek.

3) A versenyszerűen sportolók körébe csupán a versenyengedéllyel (licenc-szel) rendelkező sportolók tartoznak, akár hivatásos, akár amatőr sportolók.

4) A R. alkalmazásában szabadidős sportolónak (valamint a Sporttörvény által nem definiált tömegsport résztvevőnek) minősül minden olyan sportoló is, aki nem a sportszövetség által szervezett vagy engedélyezett versenyeken, versenyrendszerben való részvétel érdekében, ebből a célból, igazolt sportolóként folytat edzéseket, vagyis versenyengedéllyel nem rendelkezik.

5) Sporttevékenység végzése a kijárási tilalom alatt:

a) Fő szabály szerint éjfél és reggel 5 óra között csak kivételesen, a R. által meghatározott esetekben lehetséges a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás. E szabály alól a sportszféra tekintetében kivételt képez, ha a kijárási tilalom időszaka alatt a lakóhely, a tartózkodási hely, a szálláshely elhagyására vagy a közterületen tartózkodásra:

i) munkavégzés céljából, vagy a munkavégzés helyszínére történő utazás miatt kerül sor. E jogcím alapján a hivatásos sportolók, sportszakemberek, valamint a rendezvény kapcsán munkavégzés céljából jelen lévők (rendező szervezet, biztonsági szolgálat alkalmazottai, sajtó képviselői, doppingellenőrök, stb., de ők is csak ebben a minőségükben) munkaviszonyukra vagy megbízási viszonyukra tekintettel és csak e célból mentesülhetnek a kijárási tilalom betartása alól;

ii) a Sporttörvény szerint versenyszerűen sportoló (lásd 3. pont) a számára tartott edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel, valamint az edzés vagy sportrendezvény helyszínére, illetve az onnan történő hazautazás céljából, az ehhez szükséges időtartamra mentesül a kijárási tilalom betartása alól.

b) Az MKSZ tagszervezeteinek a velük szerződéses vagy tagsági jogviszonyban álló, versenyengedéllyel rendelkező sportolók és sportszakemberek részére igazolást kell kiadniuk a versenysportolói vagy a munkavégzésről szóló jogviszony igazolására. Mind a versenyszerűen sportoló amatőr, mind pedig a hivatásos sportoló jogosult az igazolásra A hivatásos sportoló esetében mindezt a munkaviszonya vagy a megbízási jogviszonya is alátámasztja. Az igazolásminta letölthető az MKSZ honlapjáról.

c) A versenyszerűen sportolók körébe csupán a versenyengedéllyel (licence) rendelkező sportolók tartoznak, így azon sportolók, akik tagsági vagy szerződéses viszonyban állnak sportegyesülettel vagy sportvállalkozással, ugyanakkor versenyengedéllyel nem rendelkeznek, a R. szerint szabadidős sportolónak minősülnek, és őket a versenyszerűen sportolókra vonatkozó korlátozás alóli kivételszabályok adta lehetőségek nem illetik meg.

d) A sportoló – legyen akár versenyszerűen sportoló, akár szabadidős sportoló – az otthonában (lakhelyén, tartózkodási helyén, szálláshelyén) időkorlát nélkül végezhet sporttevékenységet (otthoni edzés).

6) A versenyszerűen sportolók számára tartott edzésekre mind zárt térben, mind szabadtéren, egyéni vagy csoportos sportolás keretében is sor kerülhet. A sporttevékenység végzése során a maszk viselése nem kötelező.

7) Közterületen, nyilvános helyen (a közterületnek nem tekinthető, mindenki számára nyitva álló helyen) és a szabadtéri sportpályákon a versenyszerűen sportolók és a szabadidős sportolók egyéni szabadidős tevékenységet végezhetnek, azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartaniuk, és a szabadidős tevékenység nem valósíthat meg csoportosulási vagy gyülekezési célt.

8) Sportrendezvények szervezése:

a) A R. alkalmazásában kizárólag az MKSZ versenyrendszerében megvalósuló kerékpárverseny szervezhető. Az így megvalósuló versenyen jelen lehetnek az alábbi minőségükben:

i) versenyszerűen sportolók,

ii) versenyszerűen sportolókat felkészítő személyek,

iii) a sportrendezvényen foglalkoztatott személyek, és

iv) nézőként a koronavírus ellen védett személyek, valamint a felügyeletük alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személyek abban az esetben, ha a sportrendezvény tervezett befejezési időpontja legkésőbb este 11 óra.

b) A sportrendezvény szervezője, valamint a sportrendezvény helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja köteles annak a nézőnek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát a R.-ben meghatározott módon nem igazolja.

c) A sportrendezvényen foglalkoztatott személy számára – ide nem értve a sportrendezvény esetében a versenyzőket és az őket felkészítő sportszakembereket – a maszkhasználat szabályait a sportrendezvény szervezője – ennek hiányában a sportrendezvény helyszínének vezetője – határozza meg azzal, hogy

i) a sportrendezvényen foglalkoztatott személy – ide nem értve a sportrendezvény esetében a versenyzőket és az őket felkészítő sportszakembereket –, ha a koronavírus elleni védettséget a R.-ben meghatározott módon a sportrendezvény szervezője felé nem igazolja, köteles a sportrendezvény befejezéséig a R. 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon maszkot viselni,

ii) a maszkhasználatot nem tilthatja meg.

d) A sportrendezvényen nézőként tartózkodó, koronavírus ellen védett személy és a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nem köteles maszkot viselni.

e) A vészhelyzet miatti rendkívüli intézkedések betartása a rendező, szervező, üzemeltető felelőssége. Amennyiben az MKSZ tagjai a vészhelyzet miatti rendkívüli szabályokat nem hajtják végre, az ebből eredő esetleges károkért az MKSZ nem felelős.

9) A sportlétesítmények a koronavírus ellen védett személy számára, valamint – edzésen vagy a sportrendezvényen való részvétel céljából – a versenyszerűen sportoló személy és az őt felkészítő sportszakember számára látogathatók.

10) Maszkviselés: Mind a felnőtt, mind a 6. életévét betöltött utánpótlás korú sportolók, valamint a sportszakemberek és a sportrendezvény megrendezésében munkavégzés céljából jelenlévők kötelesek az edzésre, versenyre eljutás, valamint az onnan való hazajutás során tömegközlekedési eszközön, valamint minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak, továbbá 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén a települési önkormányzat által kijelölt közterületen, illetve nyilvános helyen orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan fedje.

11) Az MKSZ javasolja, hogy azon versenyek szervezői, akik az eseményüket a fenti feltételek biztosításával nem tudják megrendezni, fontolják meg, hogy rendezvényüket törlik vagy későbbi időpontra halasztják.

12) Arról, hogy az elhalasztott versenyek később mikor rendezhetők meg, az MKSZ elnöksége később foglal állást, annak függvényében, hogy a vészhelyzet kihirdetésére okot adó körülmények mikor szűnnek meg.

13) Az MKSZ az elhalasztott versenyekre befizetett regisztrációs díjat a későbbi időpontra történő bejegyzés díjaként kezeli.

14) E határozattal hatályba lépésével a 44/2020. (XI.14.) MKSZ elnökségi határozat érvényét veszti.

'Fel a tetejéhez' gomb